Sabtu, 17 Juli 2010 | By: Babad Sunda

Teks Naskah Kisah Kenaikan SRI AJNYANA bagian 2

445 alu(s) sabda sabda kala, soft words become rough,
aweuhan geni tan lampo. indulging in an unending fire (?).
Ayeuna ageung salama, Now this (fire) will be great forever,
hanteu beunang ditambaan. impossible to be remedied.
Manusa mulah mo iyatna, Man should beware,
450 hala na tuah eureunan. evil is his innate nature.
Mu/lah kroda panas bara, /10/ Do not be angry and hot-tempered,
salah rasa pada janma: nor ill-disposed to fellow-men:
éta na tuah eureunan.’ that is the innate nature.’


Kéna waya jeueung reungeu, Because they had seen and heard (all this),
455 pangeusi auman ageung the participants of the large meeting,
pasieun aya dini. were afraid it might come here (as well).
Manusa dék disaraan, Mankind should be criticised,
nyeueung inya p(e)relaya, seeing they came to ruin,
kasurupan buta Kala, possessed by the evil Kala,
460 lupa di na pasangkanan, forgetting their true origin,
lipi di na wuat jati. unaware of their real provenance.
Manusa mulah sandéha, Mankind should not be in doubt,
lamun datang na sanghara. when annihilation would come.
Saa(ng)geus auman ini, After this meeting was over,
465 déwata pahi jimbaran, the gods all dispersed,
ngahusir kahananana. and went to their abodes.
Jimbaran sang Sri Ajnyana Sri Ajnyana also left
ti kadaton Pancamirah. the palace Pancamirah.
Sadiri aing ti inya, After I had departed from there,
470 milang-milang kasorgaan, I looked around in heaven,
jeueung aing tébéh wétan, and saw in the east,
mé/ru ditihang salaka, /11r/ a pagoda on silver pillars
dipiwaton pirak Cina, framed in (bordered by?) Chinese silver,
dideudeul ku beusi Keling, shored by Indian iron,
475 saréna salaka Keling, its floor of Indian silver,
dijeujeutan omas ngora, linked up with alloyed gold,
imah maneuh dikarancang, a solid building with openwork
diukir ditiru kembang, carved with flower motifs,
digaléwéran ku lungsir, silk cloths hanging down,
480 beunang mu(n)cakan ku manik, jewels set on its top,
dikikitiran ku hi(n)ten, spangled with precious stones,
murug muncar pakatonan, looking all glittering and sparkling,
brenang-siang sadakala. continually bright and shining.
Ngaran(n)a Jambudrasana, Its name was Jambudrasana,
485 kahanan Isora Guru, the abode of god Isora Guru,
husir(eun) nu asak tapa, where all true ascetics go,
lamun satia di sabda. if they are loyal to the word.
Aya deui ti sakitu: There was another one than that.
jeueung aing tébéh kidul, I saw in the south:
490 méru dihateup tambaga, a pagoda with a copper roof,
tihangna tambaga sukla, with pillars of bright copper (pewter?),
saréna ta/mbaga Cina, /11/ its floors of Chinese copper,
dijeujeutan omas Cina, linked up with Chinese gold.
Imah maneuh dikarancang, A solid building with openwork,
495 warnana ukir-ukiran, adorned with all kinds of carvings,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mulih ka jatina deui, to return to the essence again,
ngadongkap jati tan hana. to reach the essence of non-existence.
Sakitu pitutur aing, These are my lessons,
mulah mo iatnakeun(eun), be sure to heed them,
1060 kéna réa pangwurungna, for there are many obstructions,
wisaya iatnakeuneun.’ sensual pleasures to be heeded.’
Nyaur na Atma Wisésa: Atma Wisésa said:
‘Sangtabé, namasiwaya! ‘Farewell, homage to Siwa!
Kami amit pu/lang deui, /24r/ I take leave to return again,
1065 turun ka madiapada.’ to go down to the midddle world.’
Leumpang na Atma Wisésa, Atma Wisésa went on his way,
turun ka tanah dunia, descended to the earth,
datang ka madiapada, came to the middle world,
cunduk ka na pangbaturan, arrived at the monastery,
1070 datang ka Mandala Singkal, came to the hermitage Mandala Singkal,
geusan aing laku tapa, where I practised asceticism,
miumit na sabda jati, uttering the words of truth,
mitutur sabda rahayu, speaking the words of welfare,
miawak sabda yogia, embodying the words of righteousness,
1075 mite(men) na sabda lemes, earnestly applying the noble words,
mileuwih basa basiki, honouring the august language,
patingtiman Aci Kuning, the considerations of Aci Kuning,
nu ngeusi bumi kancana, who lives in the golden house,
pituturna Lakawati, the instructions of Lakawati,
1080 nu ngeusi Rahina Wengi, who lives in Rahina Wengi,
siksaan Wiru Mananggay, the prescriptions of Wiru Mananggay,
nu ngeusi Rahina Sada, who lives in Rahina Sada,
panyaraman para sorga. the lessons of all celestials.
Ja déwa turun mangjanma, For the gods descend to become human beings,
1085 milu awor deung manusa, to join and mingle with mankind,
mangkuk di madiapada, to live in the middle world,
nya puah tanah dunia. to be goddesses on the earth.
Pun tla(s) sinurat ring Written in the eighth month,
wulan kawalu pun. Beunang the result of
1090 diajar / sang anurat maha /24/ study by the writer
kasuhun pun. Beunang di who expresses gratitude. Done in the Mandala Beutung
Mandala Beutung Pamaringinan Pamaringinan (in?) Cisanti.
Cisanti pun. Sammadana ku Sorry for the messy letters.
na sa(s)tra rocék.

Sumber : Tim Peneliti Independen Batu nangtung Seulareuma Sumedang.

Editor :Dra. Etty Saringendyanti, M.Hum ,Dra. Elis Suryani, N.S., M.S


Peneliti: Dra. Richadiana K. Kartakusuma, M.Hum. (Arkeolog & Ahli Sejarah Kuno Puslitbang-Arkenas))
Dra. Etty Saringendyanti, M.Hum. (Arkeolog, Fakultas Sastra UNPAD))
Drc.Undang Ahmad Darsa, M.Hum. (Ahli Sejarah Kuno & Filolog Fakultas Sastra UNPAD)
Dra. Elis Suryani, N.S., M.S. (Filolog / Ahli Sastra, Fakultas Sastra UNPAD)

Nara Sumber Keilmuan
Prof. Dr. Ir. H. Yahdi Zaim (Geolog, Vice Decan for Academic Affairs and Quality Assurance Post Graduate Program- Geologi ITB)
Prof. Dr. Sc. HM. Ahman Sya, Drs., M.Pd., M.S.
(Ahli Geografi, Rektor ARS/koordinator Universitas BSI – Bandung)
Dra. Ottih Rostoyati, M.Si. (Antropolog, Universitas Pasundan, Bandung)
Drs. RH. Hidayat Suryalaga (Universitas Pasundan)


Nara Sumber Kabuyutan

Opan Sopandi (Kuncen Gunung Lingga)
Endang (Putra Kuncen terakhir Selareuma)
Ayat Wahidin (Kuncen Kabuyutan Ciguling, 68 tahun)
Tatang (sesepuh masyarakat Cikondang, 65 tahun) Rohman (Kuncen situs Bojongmenje)
DR. R. Sonnia Soema
Rd. Dyna Ahmad.


Penggambaran / Pemetaan, dan Tata Letak Laporan
Wan Irama Puar (Arkeolog & Topografi Situs)

Perekaman dan Fotografi :
R. Abdul Latief
R. Luky Dj. Sumawilaga
Yadi Mulyadi

Jika menurut Anda artikel ini bermanfaat, silahkan vote ke Lintas Berita agar artikel ini bisa di baca oleh orang lain.

0 komentar:

Posting Komentar

Pengunjung yang baik tentunya memberikan Komentar,kritik serta saran yang sopan disini, Terima kasih atas komentar dan kunjungan nya

Kembali lagi ke atas