Selasa, 26 Oktober 2010 | By: Babad Sunda

Jenis Kaulinan barudak sunda baheula

KAULINAN
1. anjang-anjangan
kaulinan nu niru-niru jelema nu geus rumah tangga, aya bapa, ibu, anak, tatangga, warung, pasar, jsb. Biasana dilakukeun ku barudak awéwé, tapi saupama aya budak lalaki sok pirajeunan dijadikeun bapa.
2. bébénténgan
kaulinan anu dipetakeun ku cara silihbeunangkeun (ditoél) bari ngajaga bénténg anu dijaga ku batu, talawéngkar, jsb.
3. béklen
kaulinan anu maké bal béklén jeung sawatara kewuk. Biasana dilakukeun di jero imah atawa téras.
4. boy-boyan
kaulinan anu maké bal saukuran bal ténis pikeun malédog
5. talawéngkar
nu ditumpukkeun. Upama keuna, anu jadi ucing kudu ngaberik terus malédogkeun bal ka nu malédog tumpukan talawéngkar bieu. Kitu terus nepikeun kabéh pamaén keuna kabalédog.
6. congklak
kaulinan maké papan kai dieusi kewuk.
7. cacaburangé
kaulinan di jero imah bari kakawihan. Aya nu jadi ucing nu kudu neguh barang anu dikeupeul ku batur. Upamana nu ngeupeul éta batuna kateguh, gantian jadi ucing.
8. cingciripit
kaulinan bari kakawihan.
9. damdaman
kaulinan anu maké mikir lantaran butuh stratégi sangkan buah dam urang teu béak dihakan ku buah dam batur anu jadi lawan urang.
10. endog-endogan
kaulinan maké leungeun bari kakawihan. Leungeun ditumpuk bari meureup nyarupa endog, terus gogoléangan atawa endogna peupeus nuturkeun kawih.
11. empét-empétan
kaulinan mangsa sawah dibuat ku cara niupan tarompét tina jarami.
12. éncrak
kaulinan anu biasana maké sarupaning sisikian (siki asem, siki tanjung, jsb.)
13. éngklé
kaulinan ku cara éngklé-éngkléan bari suku nu teu napak kana taneuh mawa batu. Nalika nepi kana kalang anu jadi bates, batu éta kudu ditajongkeun kana batu séjén anu ditangtungkeun
14. galah asin
kaulinan maké kalang di taneuh buruan ku cara lumpat ti hiji kalang ka kalang lain terus balik deui. Salila bulak-balik, teu meunang katoél atawa beunang ku nu ngajaga kalang. Dipaénkeun baladan.
15. gatrik
kaulinan maké awi bébékan anu kudu dibetrikkeun pajauh-jauh ku jalan diteunggeul ku paneunggeul tina awi ogé.
16. gugunungan
kaulinan paluhur-luhur nyieun gugunungan tina taneuh, biasana taneuh ngebul.
17. hahayaman
kaulinan lobaaneun anu salah saurangna jadi hayam, saurang nu lain jadi careuhna. Hayam diudag-udag careuh bari lulumpatan sanajan teu laluasa lantaran dihalang-halang nu séjén anu jadi pager.
18. jajangkungan
kaulinan leumpang maké awi dua anu aya panincakan. Disebut ogé égrang
19. luncat tali
kaulitan ngaluncatan tali anu dicekelan ku duaan. Talina saeutik-saeutik diluhurkeun.
20. oray-orayan
kaulinan lobaaneun bari kakawihan, pacekel-cekel taktak, jeung ngantay maju siga oray luar-léor.
21. paciwit-ciwit lutung
kaulinan bari kakawihan jeung paciwit-ciwit leungeun nuturkeun paréntah kawih
22. pérépét jéngkol
kaulinan bari kakawihan jeung nyangkedkeun unggal suku sabeulah, terus puputeran teu meunang leupas.
23. pelak cau
kaulinan nangkeup tihang imah ku sababaraha urang pauntuy-untuy. Aya hiji nu kudu nyobaan ngabetot budak ti nu pangtukangna sina leupas.
24. sérmen
kaulinan peperangan pabalad-balad bari maké pedang anu dijieun biasana tina awi. Saurang dianggap paéh upama sukuna ti tuur ka handap katoél ku pedang musuhna. Kitu saterusna nepikeun kabéh musuh paéh.
25. sondah
kaulinan ku cara éngklé-éngkléan make ngaliwatan kalang kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku kojo (tina batu) anu teu meunang ditincak.
26. sorodot gaplok
ampir sarua jeung éngklé, ngan batuna dibawa ku suku bari leumpang gancang terus sarua ditajongkeun kana batu séjén anu ditangtungkeun
27. ucing-ucingan
kaulinan lulumpatan jeung nyingcétan lantaran diudag jeung rék ditoél ku nu jadi ucing.
28. ucing sumput
kaulinan néangan batur nu nyumput upama saurang jadi ucing. Biasana ucing ngitung heula méré waktu batur nyumput saacan kudu néangan kabéhanana. Aya rupa-rupa aturan.

Jika menurut Anda artikel ini bermanfaat, silahkan vote ke Lintas Berita agar artikel ini bisa di baca oleh orang lain.

9 komentar:

saptiah mastupah mengatakan... [Reply to comment]

hatur nuhun, cutatan ieu tos ngabantos abdi pisan dina pangajaran disakola...

target='_blank'>MerahSatuTujuh mengatakan... [Reply to comment]

gugutulan (= kaulinan di daerah Rajagaluh Majalengka) sarupa jeung bebentengan ...

target='_blank'>SuperELFsJunior mengatakan... [Reply to comment]

punten,,dupi aya daftar pustaka na?? hatur nuhun..

target='_blank'>husni alfahrizi mengatakan... [Reply to comment]

Keren nambah wawasan

target='_blank'>sultan badruzzaman mengatakan... [Reply to comment]

tambihan kakawihna!

target='_blank'>Unknown mengatakan... [Reply to comment]

Hatur nuhun

target='_blank'>Ambu Teja mengatakan... [Reply to comment]

nuhun ngababtos pisan

target='_blank'>Fadhilatunnisa Nurhadiza mengatakan... [Reply to comment]

PRIS PRISAN NU KUMAHA ?

target='_blank'>Myblog mengatakan... [Reply to comment]

makasih banyak izin save buat ulangan :))

Posting Komentar

Pengunjung yang baik tentunya memberikan Komentar,kritik serta saran yang sopan disini, Terima kasih atas komentar dan kunjungan nya

Kembali lagi ke atas